محک

برای حمایت از کارگر ایرانی کالاهای چینی مشابه را خریداری نکنید

تولید کنندگان و فروشنده های اره عمودبر

راهنمایی و نکاتی قبل از خرید اره عمودبر
< ثبت تولیدکننده یا فروشنده داخلی > (به صورت رایگان)

تعنیرگاه ها و فروشنگاه ها
نوع کسبنام تجاریاستان
موردی ثبت نشده است

تولید کننده ها
4110

Ronix  4110

-
قیمت : ناموجود
DW331K

DeWALT  DW331K

-
قیمت : ناموجود
DW333K

DeWALT  DW333K

-
قیمت : ناموجود

Hitachi  CJ110MV

-
قیمت : ناموجود
CJ90VST

Hitachi  CJ90VST

-
قیمت : ناموجود
CJ160V

Hitachi  CJ160V

-
قیمت : ناموجود
CJ90VAST

Hitachi  CJ90VAST

-
قیمت : ناموجود
CJ65V3

Hitachi  CJ65V3

-
قیمت : ناموجود
CJ110MVA

Hitachi  CJ110MVA

-
قیمت : ناموجود
STEP 90 X

AEG  STEP 90 X

-
قیمت : ناموجود
شرکت سازندهنام مدلنوعقیمت (تومان)قدرت موتورپیچ تنظیم سرعتحرکت پاندولیشکل بدنهتعداد ضربه در دقیقهتنظیم زاویه ی کفی به صورت جغجغه ایدمندهقطعه جلوگیری کننده از لب پر شدگیحداکثر ارتفاع برش در چوبقابلیت تعویض پایهچراغ LEDراهنماهای جانبی تیغهمکانیزم تغییر تیغهقفل سوییچحداکثر ارتفاع برش در فولاداتصال مکندهکورس حرکت تیغه
Ronix41104110-ناموجود600داردداردترکیبی500-2500نامشخصداردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصاهرمیدارد10 (آهن)نامشخصنامشخص
DeWALTDW331KDW331K-ناموجود701داردداردD 500 - 3,100 0°, 15°, 30°, and 45°داردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصاهرمینامشخصنامشخصنامشخص25
DeWALTDW333KDW333K-ناموجود701دارد4 حالتهبشکه ایrate 800-3100 spmنامشخصدارددارد130نامشخصنامشخصنامشخصاهرمینامشخص12دارد26
HitachiCJ110MV-ناموجود720دارد3 حالتD850-3000نامشخصدارددارد90نداردداردندارداهرمیدارد8داردنامشخص
HitachiCJ90VSTCJ90VST-ناموجود705دارد3 حالتD شکل850-3000نامشخصنامشخصدارد90نداردنامشخصندارداهرمیدارد8نامشخصنامشخص
HitachiCJ160VCJ160V-ناموجود800wداردداردD800 - 2,800/minنامشخصدارددارد160نامشخصداردنامشخصاهرمینامشخص10دارد26 (1-1/32")
HitachiCJ90VASTCJ90VAST-ناموجود705wدارد3 حالتD850 - 3,000/minنداردداردندارد90 (3-1/2")نداردنداردنامشخصاهرمینامشخصplate 8 (5/16")نامشخص20 (3/4")
HitachiCJ65V3CJ65V3-ناموجود400wداردنداردD0 - 3,000ندارددارددارد65 (2-5/8")نامشخصنداردنامشخصنامشخصنامشخصplate 6 (1/4")دارد18(45/64")
HitachiCJ110MVACJ110MVA-ناموجود720wداردداردبشکه ای(stroke) 850 - 3,000/min.نامشخصدارددارد110 (4-5/16")نامشخصداردنامشخصسریعنامشخص10mmدارد26(1")
AEGSTEP 90 XSTEP 90 X-ناموجود600دارد۴ حالتهD1000 - 3200ندارددارددارد۱۰۰نداردنداردنامشخصسریعدارد8نامشخصنامشخص