تولید کنندگان و فروشنده های اره عمودبر

< ثبت تولیدکننده یا فروشنده داخلی > (به صورت رایگان)

تولید کننده ها و فروشنده های داخلی

نوع کسبنام تجاریاستان
موردی ثبت نشده است

تولید کننده های خارجی

نام تجاری نظر مشتریان و مشخصات انواع مدل های
Ronix4110
DeWALTDW331K , DW333K
HitachiCJ110MV , CJ90VST , CJ160V , CJ90VAST , CJ65V3 , CJ110MVA
AEGSTEP 90 X
Hyundai
شرکت سازندهنام مدلنوعقدرت موتورپیچ تنظیم سرعتحرکت پاندولیشکل بدنهتعداد ضربه در دقیقهتنظیم زاویه ی کفی به صورت جغجغه ایدمندهقطعه جلوگیری کننده از لب پر شدگیحداکثر ارتفاع برش در چوبقابلیت تعویض پایهچراغ LEDراهنماهای جانبی تیغهمکانیزم تغییر تیغهقفل سوییچحداکثر ارتفاع برش در فولاداتصال مکندهکورس حرکت تیغه
Ronix4110-600داردداردترکیبی500-2500نامشخصداردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصاهرمیدارد10 (آهن)نامشخصنامشخص
DeWALTDW331K-701داردداردD 500 - 3,100 0°, 15°, 30°, and 45°داردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصاهرمینامشخصنامشخصنامشخص25
DeWALTDW333K-701دارد4 حالتهبشکه ایrate 800-3100 spmنامشخصدارددارد130نامشخصنامشخصنامشخصاهرمینامشخص12دارد26
HitachiCJ110MV-720دارد3 حالتD850-3000نامشخصدارددارد90نداردداردندارداهرمیدارد8داردنامشخص
HitachiCJ90VST-705دارد3 حالتD شکل850-3000نامشخصنامشخصدارد90نداردنامشخصندارداهرمیدارد8نامشخصنامشخص
HitachiCJ160V-800wداردداردD800 - 2,800/minنامشخصدارددارد160نامشخصداردنامشخصاهرمینامشخص10دارد26 (1-1/32")
HitachiCJ90VAST-705wدارد3 حالتD850 - 3,000/minنداردداردندارد90 (3-1/2")نداردنداردنامشخصاهرمینامشخصplate 8 (5/16")نامشخص20 (3/4")
HitachiCJ65V3-400wداردنداردD0 - 3,000ندارددارددارد65 (2-5/8")نامشخصنداردنامشخصنامشخصنامشخصplate 6 (1/4")دارد18(45/64")
HitachiCJ110MVA-720wداردداردبشکه ای(stroke) 850 - 3,000/min.نامشخصدارددارد110 (4-5/16")نامشخصداردنامشخصسریعنامشخص10mmدارد26(1")
AEGSTEP 90 X-600دارد۴ حالتهD1000 - 3200ندارددارددارد۱۰۰نداردنداردنامشخصسریعدارد8نامشخصنامشخص