تولید کنندگان و فروشنده های اره فارسی بر

< ثبت تولیدکننده یا فروشنده داخلی > (به صورت رایگان)

تولید کننده ها و فروشنده های داخلی

نوع کسبنام تجاریاستان
موردی ثبت نشده است

تولید کننده های خارجی

نام تجاری نظر مشتریان و مشخصات انواع مدل های
BoschGCM12SD
DeWALTDWS780 , DW713 , DW777
HitachiC10FCH2 , C8FSE , C8FSHE
AEG
شرکت سازندهنام مدلنوعقطر تیغهابعاد میزحداکثر ارتفاع برش در ۹۰ درجهحداکثر عرض قابل برشمشخص کننده خط برشترمز الکتریکیافزونه میزتوقف عمقتنظیم جغجغه ای زاویه فارسیگیرهحداکثر ارتفاع برش در ۴۵ درجهتوان خروجیدور تیغه در حالت آزادبرش اریب از سمت چپبرش اریب از سمت راستحداکثر زاویه فارسی از سمت چپحداکثر زاویه فارسی از سمت راستقدرت موتورتنظیم متوقف شونده زاویه فارسیتنظیم متوقف شونده زاویه اریبتنظیم جغجغه ای زاویه اریبخروجی خاک اره
BoschGCM12SDگلایدی - لولایی305نامشخص۱۰۴۳۴۱نامشخصداردداردنامشخص0°, 15°, 31.6°, 22.5°, 45°, 60°دارد۵۱نامشخص۳۸۰۰۴۸۴۸۵۲۶۰نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
DeWALTDWS780نوع ترکیبی کشویی305نامشخص110303دارد - سایهنامشخصنامشخصنامشخصداردنامشخص769603800494950601675نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
DeWALTDW713نوع ترکیبی۲۵۰نامشخص۸۹۹۵نداردنامشخصنامشخصنداردداردنامشخص۶۱نامشخص۵۰۰۰۴۸۳۵۰۵۰۱۶۰۰نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
DeWALTDW777نوع ترکیبی کشویی216نامشخص62265نامشخصنامشخصنامشخصدارد15°, 22.5°, 30°, 45°دارد4811006300484850501800نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HitachiC10FCH2نوع ترکیبی۲۵۵نامشخص۵۹نامشخصداردنامشخصنامشخصنامشخصدارددارد۴۱نامشخص۵۰۰۰۴۵نامشخص۵۲۵۲۱۵۲۰نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HitachiC8FSEنوع ترکیبی کشویی216mmنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص550045نامشخص45451050نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HitachiC8FSHEنوع ترکیبی کشویی216نامشخص65312لیزرنداردنداردنداردنامشخصدارد65و70نامشخص5,500/min.0 - 48°0 - 5°0 - 450 - 5710500, 15, 22.5 ,31.6 and 45° چپ و راستنداردنداردنامشخص