تولید کنندگان و فروشنده های دریل برقی

< ثبت تولیدکننده یا فروشنده داخلی > (به صورت رایگان)

تولید کننده ها و فروشنده های داخلی

نوع کسبنام تجاریاستان
خدماتخدمات مهدی قاسمیچهارمحال بختیاری

تولید کننده های خارجی

نام تجاری نظر مشتریان و مشخصات انواع مدل های
metaboBE 1100 , BDE 1100 , be 10
Bosch
DeWALTD21570K , D21721K , D21805 , DWD024K , DWD524KS , DWD024S , DWD522KS , DWD530KS , D25262
HitachiD13VL , DV22V , D10VJ , DM20V
AEGBH 22E , BH 24E , KH 24XE
HyundaiHP8026P EH
Black and deckerKR110K , XTD91K , KD960KC , XTD24CK
شرکت سازندهنام مدلنوعشمارهدیمر یا گازحالت چرخش راست و چپقدرت موتور برحسب واتقدرت ضربه چکشتعداد ضربه چکش در دقیقهدسته کمکیمیله توقفچکشامکانات ایمنیسیستم محافظت الکترونیکی از موتورسرعت چرخشتوان خروجیحداکثر گشتاورعایق مضاعف یا double insulatedپیچ انتخابگر سرعت
metaboBE 1100گیربکسی1.5 - 13دارددارد۱۱۰۰نامشخصنامشخصداردنامشخصداردMetabo S-automatic torque limiting clutchدارد0 - 900 / 0 - 2800نامشخص44 / 16نامشخصنامشخص
metaboBDE 1100گیربکسی16دارددارد110055 / 22نامشخصداردداردداردMetabo S-automatic torque limiting clutch:نامشخص0 - 640 / 0 - 1200620نامشخصنامشخصنامشخص
metabobe 10ساده10دارددارد450نامشخصنامشخصنداردنداردنداردنداردندارد0-240024010نامشخصنامشخص
DeWALTD21570Kگیربکسی۱۶دارددارد۱۳۰۰نامشخصنامشخصداردداردداردe-clutchpower-up and overload protection0-1250 0-3500۶۸۰نامشخصنامشخصنامشخص
DeWALTD21721Kگیربکسی13دارددارد650نامشخص0-19000 / 0-44200داردداردداردنامشخصنامشخص0-1100 / 0-260032530/12 nmنامشخصنامشخص
DeWALTD21805گیربکسی13نامشخصنامشخص770نامشخص0-18700 / 0-45900نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص0-1100 / 0-2700425 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
DeWALTDWD024Kساده13داردنامشخص650نامشخص0-47600داردداردداردنامشخصنامشخص0-2800302 watt8.6 nmنامشخصنامشخص
DeWALTDWD524KSگیربکسی13داردنامشخص1100نامشخص0-56000داردداردداردMechanical clutchنامشخص0-1250/0-350540 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
DeWALTDWD024Sساده۱۳داردنامشخص701نامشخص0-47600داردداردداردنامشخصنامشخص0-2800302 watt8.6 nmنامشخصنامشخص
DeWALTDWD522KSگیربکسی13داردنامشخص950نامشخص0-56000داردداردداردMechanical clutchنامشخص0-1250 0-3500415 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
DeWALTDWD530KSگیربکسی13نامشخصنامشخص1300نامشخص0-56000داردداردداردElectro-Mechanical clutchنامشخص0-1250 0-3500680 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
DeWALTD25262بتن کن-چکشی26نامشخصنامشخص8003.00-5540داردداردداردنامشخصنامشخص0-1500نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HitachiD13VLگیربکسی13نامشخصنامشخص860نامشخصنامشخصداردداردنامشخصSlip clutch1.5*Overload durabilityHi : 0 - 3,000/min / Lo : 0 - 1,100/minنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HitachiDV22Vگیربکسی13نامشخصنامشخص1120نامشخصHi : 22,000/min / Lo : 8,100/minداردداردداردSlip clutch1.7*Overload durabilityHi : 0 - 3,000/min / Lo : 0 - 1,100/minنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HitachiD10VJگیربکسی10داردنامشخص690نامشخصنامشخصداردداردنداردنامشخصنامشخصHi: 0-3,000/min. Lo: 0-1,000/minنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HitachiDM20Vگیربکسی13دارددارد790نامشخصHi: 18,000/min. Lo: 7,650/minداردداردداردSlip clutchنامشخصHi: 0-3,000/min. Lo: 0-1,000/minنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
AEGBH 22Eبتن کن-چکشینامشخصدارددارد6501.90 - 3700داردداردداردSafety clutchنامشخص0 - 1290325نامشخصنامشخصنامشخص
AEGBH 24Eبتن کن-چکشی24دارددارد7202.30 - 4500داردداردداردSafety clutchنامشخص0 - 1500(w) 360نامشخصنامشخصنامشخص
AEGKH 24XEبتن کن-چکشینامشخصدارددارد(w) 720(epta)(j) 2.30 - 4500داردداردداردSafety clutchنامشخص0 - 1500(w) 360نامشخصنامشخصنامشخص
HyundaiHP8026P EHبتن کن-چکشینامشخصنامشخصنامشخص8003نامشخصداردداردنامشخصنامشخصنامشخص0 - 1100نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
Black and deckerKR110Kگیربکسی13دارددارد1100نامشخصداردداردداردداردنامشخصنامشخص0-1200/ 0-2800 rpmنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
Black and deckerXTD91Kگیربکسی13دارددارد910نامشخصنامشخصداردداردداردنامشخصنامشخص0-1000/ 0-3000 rpmنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
Black and deckerKD960KCبتن کن-چکشی20دارددارد7502.2نامشخصداردداردداردنامشخصنامشخص0 - 900 rpmنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
Black and deckerXTD24CKبتن کن-چکشی20دارددارد650داردنامشخصداردداردhigh performance plus yesنامشخصنامشخص0 - 1100 rpmنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص