محک

برای حمایت از کارگر ایرانی کالاهای چینی مشابه را خریداری نکنید

تولید کنندگان و فروشنده های دریل برقی

راهنمایی و نکاتی قبل از خرید دریل برقی
< ثبت تولیدکننده یا فروشنده داخلی > (به صورت رایگان)

تعنیرگاه ها و فروشنگاه ها
نوع کسبنام تجاریاستان
خدماتخدمات مهدی قاسمیچهارمحال بختیاری

تولید کننده ها
۱۳چکشی

Intimax  ۱۳چکشی

-
قیمت : ۸۵۰۰۰۰ تومان
16 کیلویی

edon  16 کیلویی

-
قیمت : ۱۳۷۰۰۰۰ تومان
2210c

Ronix  2210c

چکشی
قیمت : ۵۵۰۰۰۰ تومان
۱۳

Intimax  ۱۳

-
قیمت : ۴۰۰۰۰۰ تومان
۱۰

UpSpirit  ۱۰

ساده
قیمت : ۲۶۰۰۰۰ تومان
کیت ۶۰۰ وات

edon  کیت ۶۰۰ وات

-
قیمت : ۷۰۰۰۰۰ تومان
ID13 HYL1135

edon  ID13 HYL1135

چکشی
قیمت : ۳۵۵۰۰۰ تومان
1050w

AT  1050w

گیربکسی
قیمت : ۸۵۰۰۰۰ تومان
GTID95001

greatec  GTID95001

چکشی
قیمت : ۳۶۰۰۰۰ تومان
GTID950

greatec  GTID950

-
قیمت : ۳۲۰۰۰۰ تومان
BH 24E

AEG  BH 24E

بتن کن-چکشی
قیمت : ناموجود
XTD24CK

Black and decker  XTD24CK

بتن کن-چکشی
قیمت : ناموجود
KD960KC

Black and decker  KD960KC

بتن کن-چکشی
قیمت : ناموجود
XTD91K

Black and decker  XTD91K

گیربکسی
قیمت : ناموجود
KR110K

Black and decker  KR110K

گیربکسی
قیمت : ناموجود
HP8026P EH

Hyundai  HP8026P EH

بتن کن-چکشی
قیمت : ناموجود
KH 24XE

AEG  KH 24XE

بتن کن-چکشی
قیمت : ناموجود
BE 1100

metabo  BE 1100

گیربکسی
قیمت : ناموجود
BH 22E

AEG  BH 22E

بتن کن-چکشی
قیمت : ناموجود
DWD524KS

DeWALT  DWD524KS

گیربکسی
قیمت : ناموجود
be 10

metabo  be 10

ساده
قیمت : ناموجود
2210

Ronix  2210

ساده
قیمت : ناموجود
D21570K

DeWALT  D21570K

گیربکسی
قیمت : ناموجود
D21721K

DeWALT  D21721K

گیربکسی
قیمت : ناموجود
D21805

DeWALT  D21805

گیربکسی
قیمت : ناموجود
DWD024K

DeWALT  DWD024K

ساده
قیمت : ناموجود
DWD024S

DeWALT  DWD024S

ساده
قیمت : ناموجود
BDE 1100

metabo  BDE 1100

گیربکسی
قیمت : ناموجود
DWD522KS

DeWALT  DWD522KS

گیربکسی
قیمت : ناموجود
DWD530KS

DeWALT  DWD530KS

گیربکسی
قیمت : ناموجود
D25262

DeWALT  D25262

بتن کن-چکشی
قیمت : ناموجود
D13VL

Hitachi  D13VL

گیربکسی
قیمت : ناموجود
DV22V

Hitachi  DV22V

گیربکسی
قیمت : ناموجود
D10VJ

Hitachi  D10VJ

گیربکسی
قیمت : ناموجود
DM20V

Hitachi  DM20V

گیربکسی
قیمت : ناموجود
شرکت سازندهنام مدلنوعقیمت (تومان)شمارهدیمر یا گازحالت چرخش راست و چپقدرت موتور برحسب واتقدرت ضربه چکشتعداد ضربه چکش در دقیقهدسته کمکیمیله توقفامکانات ایمنیسیستم محافظت الکترونیکی از موتورسرعت چرخشتوان خروجیحداکثر گشتاورعایق مضاعف یا double insulatedپیچ انتخابگر سرعت
Intimax۱۳چکشی۱۳چکشی- ۸۵۰۰۰۰ تومان نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
edon16 کیلویی16 کیلویی- ۱۳۷۰۰۰۰ تومان نامشخصنامشخصنامشخص1800نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
Ronix2210c2210cچکشی ۵۵۰۰۰۰ تومان 13دارددارد810نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخص0-3000نامشخصنامشخصنامشخصدارد
Intimax۱۳۱۳- ۴۰۰۰۰۰ تومان ۱۳ندارددارد۸۵۰نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصندارد
UpSpirit۱۰۱۰ساده ۲۶۰۰۰۰ تومان ۱۰داردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد
edonکیت ۶۰۰ واتکیت ۶۰۰ وات- ۷۰۰۰۰۰ تومان 13دارددارد600نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد
edonID13 HYL1135ID13 HYL1135چکشی ۳۵۵۰۰۰ تومان 13ندارددارد850نامشخصنامشخصداردداردنداردندارد2800نامشخصنامشخصنامشخصندارد
AT1050w1050wگیربکسی ۸۵۰۰۰۰ تومان 13دارددارد1050نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد
greatecGTID95001GTID95001چکشی ۳۶۰۰۰۰ تومان 13دارددارد950نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد
greatecGTID950GTID950- ۳۲۰۰۰۰ تومان 13دارددارد950نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
AEGBH 24EBH 24Eبتن کن-چکشیناموجود24دارددارد7202.30 - 4500داردداردSafety clutchنامشخص0 - 1500(w) 360نامشخصنامشخصنامشخص
Black and deckerXTD24CKXTD24CKبتن کن-چکشیناموجود20دارددارد650داردنامشخصداردداردنامشخصنامشخص0 - 1100 rpmنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
Black and deckerKD960KCKD960KCبتن کن-چکشیناموجود20دارددارد7502.2نامشخصداردداردنامشخصنامشخص0 - 900 rpmنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
Black and deckerXTD91KXTD91Kگیربکسیناموجود13دارددارد910نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخص0-1000/ 0-3000 rpmنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
Black and deckerKR110KKR110Kگیربکسیناموجود13دارددارد1100نامشخصداردداردداردنامشخصنامشخص0-1200/ 0-2800 rpmنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HyundaiHP8026P EHHP8026P EHبتن کن-چکشیناموجودنامشخصنامشخصنامشخص8003نامشخصداردداردنامشخصنامشخص0 - 1100نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
AEGKH 24XEKH 24XEبتن کن-چکشیناموجودنامشخصدارددارد(w) 720(epta)(j) 2.30 - 4500داردداردSafety clutchنامشخص0 - 1500(w) 360نامشخصنامشخصنامشخص
metaboBE 1100BE 1100گیربکسیناموجود1.5 - 13دارددارد۱۱۰۰نامشخصنامشخصداردنامشخصMetabo S-automatic torque limiting clutchدارد0 - 900 / 0 - 2800نامشخص44 / 16نامشخصنامشخص
AEGBH 22EBH 22Eبتن کن-چکشیناموجودنامشخصدارددارد6501.90 - 3700داردداردSafety clutchنامشخص0 - 1290325نامشخصنامشخصنامشخص
DeWALTDWD524KSDWD524KSگیربکسیناموجود13داردنامشخص1100نامشخص0-56000داردداردMechanical clutchنامشخص0-1250/0-350540 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
metabobe 10be 10سادهناموجود10دارددارد450نامشخصنامشخصنداردنداردنداردندارد0-240024010نامشخصنامشخص
Ronix22102210سادهناموجود۱۳دارددارد۸۱۰نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
DeWALTD21570KD21570Kگیربکسیناموجود۱۶دارددارد۱۳۰۰نامشخصنامشخصداردداردe-clutchpower-up and overload protection0-1250 0-3500۶۸۰نامشخصنامشخصنامشخص
DeWALTD21721KD21721Kگیربکسیناموجود13دارددارد650نامشخص0-19000 / 0-44200داردداردنامشخصنامشخص0-1100 / 0-260032530/12 nmنامشخصنامشخص
DeWALTD21805D21805گیربکسیناموجود13نامشخصنامشخص770نامشخص0-18700 / 0-45900نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص0-1100 / 0-2700425 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
DeWALTDWD024KDWD024Kسادهناموجود13داردنامشخص650نامشخص0-47600داردداردنامشخصنامشخص0-2800302 watt8.6 nmنامشخصنامشخص
DeWALTDWD024SDWD024Sسادهناموجود۱۳داردنامشخص701نامشخص0-47600داردداردنامشخصنامشخص0-2800302 watt8.6 nmنامشخصنامشخص
metaboBDE 1100BDE 1100گیربکسیناموجود16دارددارد110055 / 22نامشخصداردداردMetabo S-automatic torque limiting clutch:نامشخص0 - 640 / 0 - 1200620نامشخصنامشخصنامشخص
DeWALTDWD522KSDWD522KSگیربکسیناموجود13داردنامشخص950نامشخص0-56000داردداردMechanical clutchنامشخص0-1250 0-3500415 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
DeWALTDWD530KSDWD530KSگیربکسیناموجود13نامشخصنامشخص1300نامشخص0-56000داردداردElectro-Mechanical clutchنامشخص0-1250 0-3500680 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
DeWALTD25262D25262بتن کن-چکشیناموجود26نامشخصنامشخص8003.00-5540داردداردنامشخصنامشخص0-1500نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HitachiD13VLD13VLگیربکسیناموجود13نامشخصنامشخص860نامشخصنامشخصداردداردSlip clutch1.5*Overload durabilityHi : 0 - 3,000/min / Lo : 0 - 1,100/minنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HitachiDV22VDV22Vگیربکسیناموجود13نامشخصنامشخص1120نامشخصHi : 22,000/min / Lo : 8,100/minداردداردSlip clutch1.7*Overload durabilityHi : 0 - 3,000/min / Lo : 0 - 1,100/minنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HitachiD10VJD10VJگیربکسیناموجود10داردنامشخص690نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخصHi: 0-3,000/min. Lo: 0-1,000/minنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
HitachiDM20VDM20Vگیربکسیناموجود13دارددارد790نامشخصHi: 18,000/min. Lo: 7,650/minداردداردSlip clutchنامشخصHi: 0-3,000/min. Lo: 0-1,000/minنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص