فروشگاه سایت

محک

برای حمایت از کارگر ایرانی کالاهای چینی مشابه را خریداری نکنید

مشخصات مدل های مختلف دریل برقی شرکت DeWALT - دیوالت

D21570K

D21570K

گیربکسی
قیمت : ناموحود
D21721K

D21721K

گیربکسی
قیمت : ناموحود
D21805

D21805

گیربکسی
قیمت : ناموحود
DWD024K

DWD024K

ساده
قیمت : ناموحود
DWD524KS

DWD524KS

گیربکسی
قیمت : ناموحود
DWD024S

DWD024S

ساده
قیمت : ناموحود
DWD522KS

DWD522KS

گیربکسی
قیمت : ناموحود
DWD530KS

DWD530KS

گیربکسی
قیمت : ناموحود
D25262

D25262

بتن کن-چکشی
قیمت : ناموحود

نام مدلنوعقیمت (تومان)شمارهدیمر یا گازحالت چرخش راست و چپقدرت موتور برحسب واتقدرت ضربه چکشتعداد ضربه چکش در دقیقهدسته کمکیمیله توقفامکانات ایمنیسیستم محافظت الکترونیکی از موتورسرعت چرخشتوان خروجیحداکثر گشتاورعایق مضاعف یا double insulatedپیچ انتخابگر سرعت
43D21570KD21570Kگیربکسیناموحود۱۶دارددارد۱۳۰۰نامشخصنامشخصداردداردe-clutchpower-up and overload protection0-1250 0-3500۶۸۰نامشخصنامشخصنامشخص
62D21721KD21721Kگیربکسیناموحود13دارددارد650نامشخص0-19000 / 0-44200داردداردنامشخصنامشخص0-1100 / 0-260032530/12 nmنامشخصنامشخص
63D21805D21805گیربکسیناموحود13نامشخصنامشخص770نامشخص0-18700 / 0-45900نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص0-1100 / 0-2700425 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
64DWD024KDWD024Kسادهناموحود13داردنامشخص650نامشخص0-47600داردداردنامشخصنامشخص0-2800302 watt8.6 nmنامشخصنامشخص
65DWD524KSDWD524KSگیربکسیناموحود13داردنامشخص1100نامشخص0-56000داردداردMechanical clutchنامشخص0-1250/0-350540 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
66DWD024SDWD024Sسادهناموحود۱۳داردنامشخص701نامشخص0-47600داردداردنامشخصنامشخص0-2800302 watt8.6 nmنامشخصنامشخص
67DWD522KSDWD522KSگیربکسیناموحود13داردنامشخص950نامشخص0-56000داردداردMechanical clutchنامشخص0-1250 0-3500415 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
68DWD530KSDWD530KSگیربکسیناموحود13نامشخصنامشخص1300نامشخص0-56000داردداردElectro-Mechanical clutchنامشخص0-1250 0-3500680 watt40/20 nmنامشخصنامشخص
69D25262D25262بتن کن-چکشیناموحود26نامشخصنامشخص8003.00-5540داردداردنامشخصنامشخص0-1500نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص